© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Contactgegevens: J. Boekema - Breeuwsma (ouderling scriba) Sierdsmaweg 17 8762 PL Hieslum E.Mail: scriba@parregea.nl Doelstelling en Visie Onze gemeente wil een kerk zijn voor haar gemeente en voor het dorp zijn. Het open staan voor elkaar en het samen gemeente zijn wordt daarbij als belangrijk ervaren. Als gemeente weten wij ons aangeraakt en geroepen door de levende God van Israel Wij geloven dat God heel persoonlijk betrokken is op de wereld en op mensen en dat Hij tot op de dag van vandaag mensen roept en uitnodigt in Hem te geloven. Ons fundament ligt in deze Goede Boodschap van Gods liefde voor mensen, zoals we die horen en vernemen in de Bijbel en in het bijzonder in Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Verlosser en Heer. In Zijn voetspoor willen wij God en mensen dienen, samen gemeente zijn en omzien naar onze naaste. Zo proberen wij het Evangelie handen en voeten te geven en vertrouwen wij erop dat Christus ook in deze tijd Zijn gemeente bouwt. Beleidsplan  Plaatselijke gemeenten kiezen hiervoor een kerkenraad, die bestaat uit ambtsdragers: ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters. De kerkenraadsleden zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Parrega/Hieslum heef zes ouderlingen, waaronder drie 'bijzondere' (ouderenwerk, jeugdwerk en schriba) drie diakenen, vier ouderlingen-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeesters. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering, waarin gesproken wordt over zaken die beide gemeenten aangaan. Vanuit de kerkenraden worden ambtsdragers afgevaardigd naar de Classikale Vergadering (bovenplaatselijk bestuur ofwel: een bestuur over een grotere regio). Onze gemeenten behoren tot de Classis Sneek. Uit de Classis wordt een ambtsdrager afgevaardigd naar het landelijke bestuur, de Synode. Diaconie Parrega/Hieslum De gemeenteleden kiezen de personen voor het ambt diaken. De diakenen nemen dan voor 4 jaar plaats in de kerkenraad. Vroeger was de diaconie er speciaal voor om de minder bedeelde gemeenteleden financieel te ondersteunen. Dit is tegenwoordig niet meer nodig door de goede sociale voorzieningen in ons land. Het bezit van de diaconie is momenteel ruim 11 hectare weiland, wat weer wordt verpacht aan agrarische gemeenteleden. Vroeger had de diaconie ook huizen in hun bezit, dit is echter nu niet meer het geval. De bezittingen dienen in beheer te blijven. De opbrengsten van het bezit, te weten pacht en rente, evenals de opbrengsten van de diverse collectes worden weggegeven aan goede doelen. Deze worden verdeeld in regionale-, landelijke en wereldwijde doeleinden. Per kwartaal worden de zendingsbussen geleegd in Parrega en Hieslum. De avondmaalscollecte is ook bestemd voor de diaconie. Van de pongcollecte krijgen we 1/3 deel. Ook krijgen we wel eens giften van gemeenteleden. Samengevat komt het er op neer dat alle inkomsten worden weggeschonken aan goede doelen. Viermaal per jaar wordt er een dienstrooster opgesteld. Het collecterooster wordt eenmaal per jaar door 1 diaken, 1 ouderling en 1 kerkrentmeester gemaakt. Het maken van het bloemen­dienstrooster behoort ook tot de taken evenals de kaartenacties voor gevangenen in de weken voor Pasen. Ook de fruitbakjes die met Pasen en Kerst worden weggeven aan alleenstaanden komen voor rekening van de diaconie. Mocht er belangstelling zijn om de kerkdienst na afloop thuis te beluisteren dan kunt u ook contact met een van de diakenen opnemen. De mogelijkheid bestaat om het via de audiocassette te beluisteren. Bij elke zang-, jeugd-, rouw- en trouwdienst is er naast een ouderling ook een diaken aanwezig. Bestuurssamenstelling 3 Ouderlingen 1 Ouderling-scriba 1 Jeugd-ouderling 1 Bejaarden-ouderling 1 Pastorale-medewerker 1 Ouderling-kerkrentmeester 3 Diakenen 3 Ouderling kerkrentmeesters Beloningsbeleid Predikant Wim Andel is voor 60% werkzaam in onze gemeente. De gemeente Parrega/Hieslum/Tjerkwerd/Dedgum/Exmorra/Allingawie De arbeidsvoorwaarden binnen de Protestantse Kerk Nederland zijn hier van toepassing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jaarrekening 2020
Kerkrentmeesters ANBI RSIN-nummer: 824 127 146 Bezoekadres: Johannes de Doperkerk 8763 MK Parrega
Begroting Begroting Rekening 2020 2019 2018 Opbrengsten en Baten Opbrengsten onroerende zaken 18.589 €       11.589 €       18.478 €       Opbrengsten uit rente, dividend en beleggingen - €            250 €         - €            Opbrengsten uit deelnemingen, fondsen - €            26.000 €       3.067 €        Opbrengsten levend geld 26.620 €       30.040 €       27.139 €       Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 1.450 €        3.450 €        9.308 €        Totaal Baten 46.659 €       71.329 €       57.992 €       Uitgaven en Kosten Kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen 6.045 €        6.205 €        6.768 €        pastoraat 33.640 €       48.935 €       31.248 €       lasten kerkdiensten, catechese, etc. 1.730 €        2.280 €        1.531 €        verplichtingen/bijdragen andere organen 2.130 €        2.130 €        2.120 €        salarissen 4.044 €        4.144 €        3.445 €        kosten beheer en administratie 1.050 €        3.550 €        13.454 €       rentelasten/bankkosten 838 €         838 €         846 €         Totaal Lasten 49.477 €       68.082 €       59.412 €       Resultaat verslagjaar -2.818 €        3.247 €        1.420- €
Begroting 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Begroting
Rekening
Rekening
2021
2020
2019
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
20.800
23.861
18.790
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
0
28
0
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
0
0
2.289
Bijdragen van leden en anderen
24.535
29.176
26.932
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
0
0
7.716
Totaal baten A
45.335
53.065
55.727
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
6.300
7.395
8.569
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen
-
1.009
-
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
-
-
0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
31.500
26.400
18.430
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
1.730
1.133
2.266
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
2.065
2.130
2.086
Salarissen en vergoedingen
3.544
2.480
3.374
Kosten beheer, administratie en archief
2.300
8.141
8.664
Rentelasten/bankkosten
838
597
406
Totaal lasten A
48.277
49.285
43.795
Operationeel resultaat (A)
-2.942
3.780
11.932
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
0
8.213
-10.138
Incidentele lasten
0
-3.034
-1.310
Incidentele baten en lasten (B)
0
5.179
-11.448
Resultaat verslagjaar (A+B)
-2.942
8.959
484