© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
V
DIACONIE ANBI RSIN-nummer: 824 127 158 Bezoekadres: Johannes de Doperkerk 8763 MK Parrega Kamer van Koophandel: 85607444 Contactgegevens: Diaconie Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum p/a. dhr. P van der Meer Horstweg 28 8763 MP Parrega Tel. 0515 579184 E-mail pietvandermeerparrega@gmail.com Doelstelling: Namens de gemeente mag de diaconie waar nodig de helpende hand bieden op deze Financiële hulp wordt gegeven op eigen initiatief, maar ook op verzoek van organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen wereldwijd. Organisaties zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Kerk in Actie, Unicef, enz. Goede doelen in eigen land zijn bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, Stichting Kika gericht op onderzoek van kinderkanker, Stichting ALS voor mensen met een spierziekte. Bestemmingen in eigen regio zijn o.a. de Voedselbank, de Zonnebloem en It Mearke. Opgemerkt moet worden dat jaarlijks een bepaald doel gedurende het hele jaar centraal staat. De organisatie van dit doel mag dan meerdere keren een donatie tegemoet zien Naast de hierboven genoemde doelstelling heeft de diaconie ook een taak in de eigen gemeente met betrekking tot het welzijn van de dorpsgenoten en in het bijzonder van de eigen gemeenteleden. Een voorbeeld is de zgn. wekelijkse bloemendienst. Oudere gemeenteleden, leden die een jubileum vieren, maar ook bij hen waar een blijk van meeleven op z’n plaats is, wordt een bloemetje aangeboden namens de gemeente. Bovendien worden de oudere gemeenteleden en de alleen gaanden ouder dan 60 jaar met Kerst en Pasen een attentie aangeboden bestaande uit bijvoorbeeld een kerstbrood en met Pasen een fruitbakje. De beschikbare middelen komen uit de zondagse collecten, bijzondere collecten, giften en uit pacht- en renteopbrengsten Bestuurssamenstelling: Het College van Diakenen bestaat uit 3 diakenen waarvan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Activiteiten: Het College van Diakenen heeft een aantal taken om haar doelstellingen uit te voeren: -de organisatie van de diverse collecten (pong collecten, bijzondere doelcollecten waaronder de Avondmaalscollecten) -beheer van bezittingen (land en kapitaal) -bestemmen van de opbrengsten van de collecten, van de pacht en van de rente -zorg voor de attenties naar gemeenteleden en dorpsgenoten (bloemen, kerst- en paas attenties) -organisatie van het Heilig Avondmaal -vertegenwoordigen van het college van diakenen in de vieringen -bijwonen van boven kerkelijke activiteiten in de classis en het werkverband -het jaarlijks opstellen van een begroting van baten en lasten en de jaarrekening -enz. Baten en lasten: Jaarlijks wordt een begroting gemaakt van de te verwachten baten en lasten. Door middel van het financieel jaarverslag wordt er verantwoording afgelegd aan de gemeente. Zowel de begroting als de jaarrekening worden op de website van onze protestantse gemeente geplaatst. Ook liggen de begroting en de jaarrekening gedurende een bepaalde tijd ter inzage bij de penningmeester van de diaconie. RESULTATEN0VERZICHT VOOR ANBI-PUBLICATIE BEGROTING REKENING REKENING 2023 2022 2021 Opbrengsten en Baten Opbrengsten Onroerende zaken 9.000 8.249 8.137 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 5 741 2 Bijdragen van leden en anderen 1.500 5.058 1.775 Door te zenden collecten en giften 1.500 2.117 2.629 Totaal baten …………………………………………….. 12.005 16.165 12.543 Uitgaven en Kostenaa Kosten niet-kerkelijke eigendommen en inventarrissen. Afschrijvingen onroerende zaken, instaltties /invent. Kosten kerkdiensten en kerkelijkelijke activiteiten 700 283 557 Verplichtingen /bijdragen aan andere organen 700 619 578 Kosten beheer, administratie en archief 600 652 328 Rentelasten/bankkosten 150 119 119 Diaconaal werk plaatsek 3200 5963 3.149 Diaconaal werk regionaal/landelijk 2.200 2.414 2.530 Diaconaal werk wereldwijd 1.600 1.440 1.100 Afdracht door te zenden collecten en giften 1.500 2.117 2.975 …………………………………………. Totaal lasten A 11.900 14.777 12.493 Operesracionee reseutaat (A) …………………………………………. 105 1.388 0 Incidentele baten en baten 535.500 -150.272 I0ncidentele baten en lasten - - 0 Incidentele baten en lasten (B) -535.500 -150.000 0 …………………………………………….. Resultaat serslagjaar (A*B) 535.500 -150.272 0 ------------------------------------------------------ Resultaat verslagjaar (A*B) 535.605 -148.884 0 Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen- Ontrekkingen bestemmingsreserves 150.272 Ontrekkingen bestemmingsfondsen - - - Toevoegingen bestemmingsreserves Toevoegingen bestemmingsfondsen - - - ---------------------------------------------------- Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkre . -